Кой обработва личните Ви данни?

Администраторът на лични данни е „ЕЛДИДЖИ“ ООД, с ЕИК 131398076, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. ЛАГЕРА, бл. 53, вх. Б, ет. 6, ап. 40 и с офис в гр. София, ул. Околовръстен път № 68 email: privacy@ldg-bg.com,/ www.ldg-bg.com, тел: +359028628875, наричан по-долу „Администратор

Какви лични данни събира Администраторът?

Администраторът събира следните данни за субектите на данни:

 • име и фамилия,
 • длъжност,
 • телефонен номер/номера,
 • имейл адрес/адреси,
 • други данни, които могат да бъдат необходими в определени случаи или свързани с предоставянето на исканите услуги (например адрес, дата на раждане, информация, необходима за спазване на задълженията във връзка с противодействието на изпирането на пари (националност, номер на лична карта и/или номер на паспорт, номер на картата за пребиваване, и други) или други данни, които субектите на данни решат да споделят с нас.

За какви цели и на какво основание се обработват личните Ви данни?

В качеството си на търговско дружество, Администраторът обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели. Правното основание за получаване, обработка и съхранение на личните Ви данни е договорът, сключен между Вас и Администратора, или между дружество, представлявано от Вас и Администратора. Администраторът не използва личните данни за директен маркетинг или други търговски цели, извън посочените в договора, без наличие на предварително, конкретно, недвусмислено и информирано съгласие от субекта на данни. Вече даденото съгласие може да бъде оттеглено от лицето по всяко време чрез същия способ, чрез който то е било предоставено.

Длъжен ли съм да предоставям личните си данни?

В случай, че субектът на данни не предостави необходимата по договора точна и пълна информация, включително лични данни, Администраторът няма да има възможност да осъществи исканата от клиента услуга и/или съответно да продаде желаната стока.

На кого се предоставят или разкриват Вашите лични данни?

В дадени случаи, с цел изпълнението на задълженията ни по сключени с Вас договори или на законови такива, е необходимо или ще бъдем задължени да разкриваме предоставени от Вас лични данни на наши партньори (напр. транспортни, куриерски, сервизни, монтажни фирми, застрахователи и др.) или пред компетентни органи. Лични данни могат да се разкриват само на трети лица от държави от ЕС и от други държави, които гарантират необходимото ниво на защита или с които имаме сключени договори, гарантиращи сигурността на предоставените лични данни.

Как обработваме и съхраняваме Вашите лични данни?

Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Личните данни се съхраняват на хартиен носител при надлежно оправомощени служители на Администратора и на сървър на Администатора, който се намира в Република България.

Администраторът на лични данни има въведени вътрешни правила относно обработката и сигурността на личните данни и гарантира, че обработените лични данни са достъпни само за надлежно упълномощени служители на Администратора на лични данни.

Администраторът не взема автоматизирани решения за Вас, нито прави профилиране на Вашите лични данни.

Не е било допуснато нарушение на сигурността на личните данните или, доколкото Администраторът на лични данни е наясно.

Срок за съхранение на лични данни

Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. С цел определяне на подходящ период за съхранение, взимаме под внимание количеството, естеството и чувствителността на личните данни, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

При определяне на срока за съхранение на Вашите лични данни вземаме под внимание и сроковете, в които може да има необходимост да съхраняваме лични данни, за да изпълним законовите си задължения (напр. за да отговорим на Ваша рекламация, за да защитим правата си в случай на предявяване на иск или за да изпълним законово задължение за съхранение на счетоводна информация за нуждите на данъчен контрол).

Когато Ваши лични данни се съдържат в счетоводни документи на хартиен или технически носител, които могат да бъдат изискани от Спиди на законово основание за нуждите на данъчния контрол, срокът за съхранение на тези лични данни ще бъде 10 години.

Ваши лични данни, предоставени чрез някоя от контактните ни форми, в това число, се съхраняват за срок от 6 месеца с цел сигурност и облекчаване на последваща комуникация с потребителя, ако не е налице основание за прилагане на по-дълъг срок.

Когато сте дали съгласие да ползваме Ваши лични данни за маркетингови цели, ние съхраняваме и обработваме тези лични данни до оттеглане на Вашето съгласие.

Ако отпадне основанието, на което съхраняваме Ваши лични данни (например ако престанем да имаме легитимен интерес от съхранение на личните Ви данни, ако законоопределеният срок за съхраняването личните Ви данни е изтекъл или ако сте оттеглили съгласието си да съхраняваме Ваши лични данни) ние ще ги изтрием или унищожим по сигурен начин.

Ваши лични данни, предоставени във връзка с ползвана от Вас услуга на Администратора, се съхраняват за срока, за който Вие можете да предявите рекламации или други претенции към нас и ние можем да упражним правото си на защита.

Какви са Вашите права?

Чрез свързване с „ЕЛДИДЖИ“ ООД по електронната поща на адрес privacy@ldg-bg.com, субектите на данни могат да упражняват следните права, предоставени от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г., по-точно:

 • да поискат достъп до техните лични данни, което означава, че субектите на данни имат право да поискат информация за това дали ние обработваме личните им данни и да изискат копия от личните данни. Съществуват обаче някои изключения, което означава, че субектите на данни не винаги могат да получават цялата информация, която ние обработваме;
 • да поискат коригиране на личните им данни, ако субектите на данни считат, че личните данни са неточни или непълни;
 • да поискат изтриване на личните им данни от нашата база данни при определени обстоятелства (например, когато личните данни вече не са необходими за посочените цели, личните данни са обработвани незаконно и т.н.). Ние не можем да изтриваме лични данни, които по закон сме длъжни да пазим;
 • да отменят (оттеглят) съгласието си за обработване на личните данни. Това няма да повлияе на законосъобразността на обработването, основаващо се на съгласие преди неговото оттегляне;
 • да поискат ограничаване на обработването на личните им данни, което означава, че субектите на данни могат да ограничат начина, по който ние използваме личните им данни, ако субектът на личните данни е загрижен за точността на личните данни или как личните данни се използват. Все пак ще можем да използваме ограничени данни при определени обстоятелства (например лични данни, необходими за съдебни искове или за защита на правата на други субекти на данни);
 • да поискат предаване на личните им данни на друг администратор, когато личните данни са предоставени от субекта на данните и личните данни се съхраняват по електронен път;
 • да възразят срещу обработването на личните им данни, в който случай ние ще спрем да използваме личните данни за тази цел, освен ако нямаме преимуществени легитимни основания за това. Субектите на данни винаги имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг.

Можете да се свържете с Администратора по следния начин:

Политика за бисквитки
Сайтът използва бисквитки🍪. За информация вижте нашата Политика за бисквитки.