Общи условия за продажба и доставка

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА ОТ ЕЛ ДИ ДЖИ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ

 • Настоящите Общи условия за продажба и доставка от Ел Ди Джи ООД, наричани по-нататък в текста „Общи условия”, съдържат основните условия на всички договори във връзка с продажбата и доставката на Стоки, предлагани от Продавача.
 • Общите условия на Купувача имат сила и обвързващо действие както в случай, че бъдат приети писмено от Продавача, така и при останалите случаи, посочени в Търговския закон.
 • При наличие на несъответствия между разпоредбите на Общите условия и Договора за продажба с Купувача, с предимство се ползват разпоредбите на Договора за продажба.

ПОРЪЧКА И ДОСТАВКА НА СТОКИ

 • Запитвания и поръчки се считат за валидни, когато са извършени е писмен вид, посредством електронни средства (по имейл или посредством B2B фирмената платформа) или на място – в обект на фирма Ел Ди Джи ООД.
 • При липса на информация в кореспонденцията, относно начина на доставка на извършената поръчка се приема, че се спазват условията за доставка в Договора, или Купувачът ще вземе стоката лично от обект на фирмата, към който е изпратил поръчката. Начините на доставка са по куриер или с доставка от служител на фирма Ел Ди Джи ООД.
 • Сроковете на доставка са фиксирани в потвърждението на поръчката и/или в Договора и са базирани на наличността, отчетена при изпращане на потвърждението от страна на Продавача. В случай, че изпълнението на някой от сроковете е обвързан с предварително изпълнение на задължение на Купувача, то срокът се счита от датата, на която Купувачът реално е изпълнил задължението си.
 • При забавяне на доставката от страна на Продавача, причинено от форсмажорни обстоятелства, времето за доставка трябва да бъде удължено с разумен период от време, отчитащ всички обстоятелства по случая.
 • Ако Купувачът предвижда, че няма да бъде в състояние да приеме доставката на стоки в определеното за доставка време, той трябва да уведоми незабавно Продавача за това и, ако е възможно, да посочи време, когато ще бъде в състояние да приеме стоките.
 • Купувачът е длъжен да свери компонентите и количествата в поръчката, тъй като замяна и връщане на артикули за доставка не се извършва от страна на Продавача.

УСЛОВИЯ НА ПРОДАЖБАТА

 • Отговорите на запитвания, предоставени от Продавача, не представляват предложение за сключване на договор и не обвързват Продавача. Всякакви описания и спецификации на стоки, съдържащи се в документи и приложени към отговора на запитванията от страна на Купувача, няма да се считат за изрично договорени. Продавачът си запазва правото да въвежда изменения в тях, докато продуктите и останалите параметри на сделката не бъдат изрично потвърдени писмено в потвърждението на поръчката и/или в отделен договор.
 • Всякакви данни, документи и мостри, предоставени от Продавача на Купувача преди сключване на Договор, са собственост на Продавача. Те не трябва да бъдат предоставяни на трети лица. Ако не е сключен Договор, Купувачът се задължава да ги върне на Продавача или да ги изтрие, в срок до 10 дни от датата на поканата, така че да не бъдат използвани от Купувача, негови служители или трети лица.
 • Продавачът предоставя на Купувача оферта в писмен вид, съдържаща цени, ориентировъчен срок и условия на доставка, начин на плащане и описание на други специфични условия.
 • Договорът се счита за сключен след писмено потвърждение на поръчката от страна на Продавача към Купувача. Продавачът се обвързва от условията в поръчката единствено след писмено потвърждаване на поръчката.

ВРЪЩАНЕ НА СТОКАТА

Връщане на вече закупена стока може да се осъществи при посочените в българското законодателство условия и при следните изисквания:

 • Закупена стока се връща в обекта, от който е закупена.
 • Стоката да е със запазен първоначален търговски вид.
 • Стоката да е придружена от документа, с който е закупена.
 • Стоката да е закупена преди не повече от 2 календарни месеца.
 • Има основателна причина за нейното връщане.
 • Стоки, доставени след писмено потвърждение на поръчката, не подлежат на връщане.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 • Цените, в отговор на запитване, могат да бъдат променяни от Продавача при промени, настъпили преди потвърждаване на поръчката.
 • Цените, на които се осъществява продажбата, са посочени в предварително изпратеното потвърждение или сключен Договор.
 • В случай, че плащането от страна на Купувача бъде забавено, върху дължимата от него сума се начислява лихва за забава в размер на 1% /един процент/ за всеки просрочен ден, но не повече от 20% /двадесет процента/ от просрочената сума.
 • При банкови плащания, стоките се получават след постъпване на сумата по сметката на „Ел Ди Джи“ООД.
 • В случай на авансово плащане, ако Купувачът се откаже да получи стоките, както и да плати остатъка от продажната цена, даденият аванс не се връща на Купувача.
 • В случай, че Купувачът не плати в срок или не изпълни други свои задължения от изпратеното от него потвърждение или подписан Договор, Продавачът има право, по своя преценка, да предприеме едно или повече действия, а именно:
  • - да изпрати доброволна покана за плащане към Купувача, в която да е посочен подходящ срок за плащане, като разноските, възникнали по изготвянето и изпращането на поканата, са за сметка на Купувача;
  • - да предприеме действие по принудително изпълнение;
  • - да прекрати Договора с Купувача, посредством уведомление в писмен вид и да претендира за пълна компенсация на посочените в уведомлението загуби. Прекратяването може да се осъществи включително в случаите, когато е издадено потвърждение на поръчката от страна на Продавача.
 • Всяка заявена и изписана от служител на фирмата стока задължително се придружава от платежен документ и приемно-предавателен протокол в два екземпляра. Начините за плащане са: в брой или с ПОС терминал в обект на фирмата, с наложен платеж, по банков път (минимална стойност 50лв. с ДДС):
  • IBAN: BG22 PRCB 9230 1047 6287 10
  • BIC/SWIFT: PRCBBGSF
  • Банка: Прокредит банк ЕАД

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

 • Гаранционният период на стоките е 24 /двадесет и четири/ месеца. За начало на гаранционния срок се счита датата на подписване на Приемо-предавателния протокол. Всички възражения относно доставените стоки /повредена или липсваща/ следва да бъдат направени в срок от 24 /двадесет и четири/ часа след приемане на доставката, на електронната поща на търговския представител на Продавача, отговарящ за продажбите.
 • Различия между отразеното в приемо-предавателния протокол и фактически доставените стоки, открити по време на преброяване на стоките, следва да бъдат съобщавани на Продавача в рамките на 24 часа от приемането на доставката в писмен вид - по електронната поща на търговския представител продажби на Продавача, като се посочи следната информация:
  • - номер на приемо-предавателния протокол;
  • - номер на фактурата или на касовия бон;
  • - номенклатурен номер на стоката;
  • - очаквано количество;
  • - получено количество;
  • - повредено количество;
 • Повреди или дефекти на доставените стоки, констатирани по време на гаранционния срок, се отстраняват от Продавача за негова сметка, с негови средства, материали и съоръжения, в срок до 30 (тридесет) работни дни от уведомяването.
 • Продавачът не носи отговорност за повреди, причинени в резултат на недобро поддържане, неправилно съхранение, манипулиране и експлоатация на стоката, както и при неспазване на инструкциите за работа и монтаж.
 • Продавачът декларира, че стоките, които ще достави, са съобразени с изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно разпоредбите на българското законодателство.

ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 • Продавачът има право да откаже, забави или изпълни частично поръчката в случай на Форсмажор. В този случай Купувачът няма право да изисква компенсации за неизпълнение, а Продавачът се освобождава от отговорност.
 • За форсмажорни обстоятелства се считат обективна пречка или т. нар. (обстоятелство, събитие на) непреодолима сила - обстоятелство (събитие) изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията на едно или повече лица и в този смисъл неподлежащи на предотвратяване като: всякакви природни бедствия, характерни или не за определен регион, глобални или локални (с национално значение) аварии, в т.ч. и пожари, епидемии, правителствени забрани (ембарго) граждански вълнения, затруднения в доставка на стоки, с оглед затваряне на европейски граници или значителни ограничения в преминаването им, стачки, бунтове и всякакъв вид безредици, терористични или военни действия и др. подобни в резултат на които е нарушен нормалния обществен ритъм на живот, респективно и възможността за безпрепятствено изпълнение на поети ангажименти между две или повече страни по сключени споразумения.

ПОДСЪДНОСТ

 • Всички спорове, възникнали или във връзка със сключен Договор, включително спорове, възникнали от или във връзка с неговото тълкуване, невалидност, неизпълнение или прекратяване, както и спорове относно попълване на празнините в Общите условия, ще се решават от компетентния съд на Република България.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 • В случай че спрямо Купувача бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация, и/или спрямо Купувача бъде подадена молба за откриване на производство по несъстоятелност, той се задължава незабавно да уведоми Купувача за това.
 • В случай че дадена разпоредба от тези Общи условия стане невалидна или неприложима, валидността на всички останали разпоредби няма да бъде засегната. Невалидната разпоредба ще бъде заменена по право от повелите на закона.
 • При несъответствие между уговореното от страните в отделен, сключен в писмена форма, договор и настоящите Общи условия, сила има уговореното в Договора.
 • Независимо от предвидените в настоящите Общи условия неустойки, Купувачът дължи на Продавача обезщетение за всички причинени вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат на неизпълнението на Договора.
 • Настоящите Общи условия влизат в сила от датата на тяхното публикуване на интернет страницата на „Ел Ди Джи“ООД: https://ldg-bg.com/
 • Купувачите, се считат за уведомени и съгласни с Общите условия и съответните им изменения от датата на публикуването им на интернет страницата на „Ел Ди Джи“ООД, а именно: https://ldg-bg.com/.
 • Продавачът обработва минимално съдържание на лични данни по законосъобразен и прозрачен начин. Информация за обработката на лични данни от страна на Ел ДИ Джи ООД можете да намерите на интернет страницата на фирмата - https://ldg-bg.com/bg-bg/processingpersonaldata/
Политика за бисквитки
Сайтът използва бисквитки🍪. За информация вижте нашата Политика за бисквитки.